Bio Dryer

USER MANUAL:

Action: Put kitchen waste and other biodegradable waste in the bin and sprinkle a handful of Bio Dryer on top of the garbage. Repeat this operation daily.
Preparation: Breathable compost bin lined with Bio Dryer to absorb leachate, perforated bottom and lid removed to enhance moisture escape from the bin.
Finish: The finished waste product after treatment is dark brown, porous and has no odor. Can be used for plant nutritional needs.
1 kg of Bio Dryer can treat 5 kg of household organic waste and can reuse organic waste after treatment to create a lining for the compost bin.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Thao tác: Bỏ rác nhà bếp và rác dễ phân hủy khác vào thùng rồi rắc 1 nắm chế phẩm Bio Dryer lên mặt rác. Hàng ngày lặp lại thao tác này.

Chuẩn bị: Thùng ủ thoáng khí lót đáy bằng chế phẩm Bio Dryer để thấm hút nước rỉ rác, có thể đục lỗ đáy và bỏ nắp để tăng cường thoát hơi ẩm ra khỏi thùng.

Hoàn thành: thành phẩm rác sau xử lý có màu nâu đen, tơi xốp và không có mùi hôi. Có thể sử dụng cho nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng.

1 kg Bio Dryer xử lý được 5 kg rác hữu cơ gia đình và có thể tái sử dụng rác hữu cơ sau xử lý tạo lớp lót thùng ủ.


在这个快速发展变化的时代丰胸产品,人们对所有事情都渐渐失去了耐心丰胸食物,急于求成,对瘦身美容是这样,对丰胸美体更是这样丰胸方法。产后丰胸有用吗丰胸效果